SWISS KRONO Kft iz ma?arske na sajmovima CONSTRUMA 2016, CONSTRUCT Expo 2016 i SEEBE 2016

ID: 1429201
recent pressrelease next pressrelease

(PresseBox) - Aprila 2016 godine na postoje?em posedu u Vasarosnameny-u u Ma?arskoj SWISS KRONO gradi prvu ma?arsku OSB fabriku.
Stru?ni sajmovi CONSTRUMA u Budimpe?ti, CONSTUCT Expo u Bukare?tu, i SEEBE u Beogradu su odli?ne prilike da SWISS KRONO GROUP-a prika?e svoj novi brend kao i inovativni proizvod iz ma?arskog pogona, kao i razvoj gradnje fabrike.
Inovativan brend: od INTERSPAN-a i KRONOPLY-a nastaje nov SWISS KRONO brend.
SWISS KRONO GROUP-a sa Ma?arskim pogonom je bila poznata kao Interspan. Me?utim kako bi se sve fabrike grupacije pribli?ile jendo drugoj, ujedinjuje se iskustvo i stru?nost i stvara se nov identitet. Kao rezultat ovog ujedinjenja sve fabrike uzimaju jedinsven brend kao naziv SWISS KRONO. Zbog toga i dobro poznati INTERSPAN Faipari Kft. menja naziv na SWISS KRONO Kft.
?Na?a fabrika sa planiranim startom proizvodnje od leta 2016 ?eli da krene sa novim logom, kao i sa novim sloganom ?najbolji deo drveta?, izjavio je g. Barnabás Seregi, koji ?e biti na poziciji generalnog direktora zajendo sa g. Hendrik Hecht-om i g. Szilárd Kázmér. ?Sa ovim komceptom jasno dajemo do znanja da smo ?lanica SWISS KRONO GROUP-a?. Svi na?i kupci i partneri lak?e ?e prepoznati SWISS KRONO proizvode.
Sa ujedinjenem fabika, pokre?e se zajedni?ki, jo? intenzivniji istra?iva?ko-tehnolo?ki razvoj, kako bi postali produktivniji, dinami?niji i ostvarili ?to bolji servisa kupaca. Tako ?e na?e fabike od novih impulsa zajedni?i profitirati i razvijati se.
Glavni moto: ?Misli globalno, radi lokalno?! Sa novim brendom doprinosimo da se na?i partneri i kupci ose?aju sigurno jer svakog SWISS KRONO proizvoda stoje jedinstveni, visoki i strogi kvalitativni zahtevi.     
SWISS KRONO Interiors ? proizvodi za indrustriju name?taja i enterijera
SWISS KRONO Building Materials ? gra?evinski proizvodi
SWISS KRONO Flooring ? podovi
Proizvodi iz Ma?arske spadaju u grupu Building Materials (gra?evinski poroizvodi). Samim tim proizvod menja naziv: KRONOPLY OSB i od sada se zove SWISS KRONO OSB.


Inovativni proizvod: SWISS KRONO OSB/3 bright
A SWISS KRONO OSB/3 bright plo?e se proizvode od zdravih li??arskih vrsta drve?a. Pre presovanja u veoma malim koli?inama dodaje se vezivno stredstvo koje je 100% bez formaldehida. A SWISS KRONO OSB/3 bright plo?e se mogu koristiti kao ekolo?ke sirovine drvne industrije pri gradnji drvnih konstrukcija, za pakovanja i u industriji name?taja. Plo?e se proizvedene po standarima DIN EN 13986 i imaju CE-potvrdu i kvalitet EN 300, imaju odgovaraju?u otpornost na savijanje i kao takve SWISS KRONO OSB/3 bright plo?e pogodne su kao nose?e odnosno ukru?uju?e kostrukcije, za unutra?nu odnosno za spolja?nju upotrebu u zavisnosti od izlo?enosti vremenskih prilika.
Zahvaljuju?i ContiFinish®-povr?ini plo?e se mogu koristiti u vla?nim prostorijama. Shodno sirovinskoj bazi prete?no li??arskih vrsta drve?a, sadr?aj emisije je izuzetno nizak, tako da se plo?e mogu upotrebiti i u slu?aju osetljivih projekata kao na primer obdani?ta ili bolnice. A skladno svetla povr?ina SWISS KRONO OSB/3 bright plo?a pogodna je i za dekorativne svrhe, kao kod vizuelnih efekata enterijera ili kod obi?nih polica.
Mogu?nost upotrebe:
Oblaganje zidova, za krovne konstrukcije, plafone
Nose?e plafone
Izgradnju porodi?nih ili nizahih zgrada
Industrijske konstrukcije
Vikendice, bungalove ili ba?tinske ostave
Za krovne konstrukcije sa specialnim zahtevima bezbednosti
Obdani?ta, bolnice
Podove, name?taj, enterijere
Dekoratvne svrhe
Pakovanje
SWISS KRONO OSB/3 bright se proizvodi u tri verzije: glatka, falcovana, odnosno obostrano bru?ena. Opcionalno sve tri verzije mogu se poru?iti sa Anti-Slip protivkliznom povr?inom. Anti-Slip povr?ina pru?a ve?u bezbednost kod krovnih konstrukcija. ?Uvereni smo da, na?i novi proizvodi pru?aju specilne pogodnosti i ?irok spektar upotrebe, ?iji pozitivan odjek se tek o?ekuje kod gra?evinaca, trgovaca, pri obradi ili kod krajnjih korisnika?, izjavio g. Hendrik Hecht, generalni direktor ma?arskog SWISS KRONO Kft. odnosno generalni direktor nema?kog SWISS KRONO GmbH.
Gradi se nova fabrika: Gra?evinski dnevnik
SWISS KRONO od jeseni 2015 godine u Vasarosnameny-u gradi novi pogon za proizvodnju SWISS KRONO OSB/3 bright plo?a. Srce fabrike daje danas tehnolo?ki najmodernija ContiRoll®  linija ? od nema?kog Siempelkamp-a. ?Za uspeh nove proizvodne linije potpuno sam uveren?, rekao je Szilárd Kázmér, generalni direktor ma?arskog SWISS KRONO Kft-a. ?Uz pouzdanost i brzinu ove tehnologije kapacitet proizvodnje SWISS KRONO OSB/3 bright plo?a dosti?e 800 kubika dnevno.
Na sajtu www.swisskrono.hu dokumentovan je gra?evinski dnevnik, gde je pojedine faze gradnje mogu?e i slikovito pratiti. Kroz tri postavke mo?emo dobiti uvid u tokove gradnje. Pojedini tokovi imaju pristup velike rezolucije za ?tamparsku pripremu sa dotanim tekstualnim obja?njenjem i dolumentovanim slikama. Ovako ?e posetioci sajmova imati bolji uvid, i korak po korak mo?i da prate gradnju nove fabrike sa svojom modernom tehnolo?kom linijom.
SWISS KRONO na sajmovima
CONSTRUMA, 06. 04. 2016. ? 10. 04. 2016. Budapest: G hala/ 304/B
CONSTRUCT Expo, 07. 04. 2016. - 10. 04. 2016. Bukarest: Centralna hala / D201 - D233
SEEBBE, 19. 04. 2016. ? 23. 04. 2016. Beograd: Hala 2 galerija / 112
Slike
Slikovni sadr?aj mo?e se koristiti besplatno u formatu pogodno za objavljivanje ili  ?tamparsku pripremu, uz dodatno obja?njenje sadr?aja .
https://www.dropbox.com/sh/627ivwknv1vzo9p/AAAG7NJ3vmJ7WiewS0CM3HVXa?dl=0
 

INTERSPAN Faipari Kft. onovan 1988 godine, dana?nji SWISS KRONO Kft., sa sedi?tem u Vasarosnameny Ma?arksa kao ?lanica SWISS KRONO GROUP-e i kao takva bila je prva investicija van ?vajcarske. U po?etku ma?arski SWISS KRONO Kft. je bio specializovan za proizvodnju sirove iverice, pa oplemenjene iverice kao sirovine za unutra?nju dekoraciju odnosno za industriju name?taja. Od 2016 godine u Ma?arskom pogonu pomo?u modene ContiRoll® tehnolo?ke linije poizvodi?e se tri vrste SWISS KRONO OSB/3 bright plo?a. Kapacitet SWISS KRONO Kft.-a planiran na godi?nje 300.000 kubika OSB plo?a. Iz Ma?arskog pogona o?ekuje se brzo i pouzdano snabdevanje novih, me?unarodnih va?nih tr?i?ta. U jedinstvenom ma?asrkom OSB pogonu 100 radinika ?e proizvoditi od prirodnih sirovina i ekolo?kog veziva moderne, ekolo?ke materijale drvne industrije, koje ?e biti prepoznatljive kao zdrav ekolo?ki proizvod.
www.swisskrono.huMore information:
http://www.websitegrowth.com/ http://www.rodexmovers.com/ http://www.porterpictures.com/ http://Keywords (optional):Company information / Profile:

INTERSPAN Faipari Kft. onovan 1988 godine, dana?nji SWISS KRONO Kft., sa sedi?tem u Vasarosnameny Ma?arksa kao ?lanica SWISS KRONO GROUP-e i kao takva bila je prva investicija van ?vajcarske. U po?etku ma?arski SWISS KRONO Kft. je bio specializovan za proizvodnju sirove iverice, pa oplemenjene iverice kao sirovine za unutra?nju dekoraciju odnosno za industriju name?taja. Od 2016 godine u Ma?arskom pogonu pomo?u modene ContiRoll® tehnolo?ke linije poizvodi?e se tri vrste SWISS KRONO OSB/3 bright plo?a. Kapacitet SWISS KRONO Kft.-a planiran na godi?nje 300.000 kubika OSB plo?a. Iz Ma?arskog pogona o?ekuje se brzo i pouzdano snabdevanje novih, me?unarodnih va?nih tr?i?ta. U jedinstvenom ma?asrkom OSB pogonu 100 radinika ?e proizvoditi od prirodnih sirovina i ekolo?kog veziva moderne, ekolo?ke materijale drvne industrije, koje ?e biti prepoznatljive kao zdrav ekolo?ki proizvod.
www.swisskrono.hu

PressRelease by

Requests:PressContact / Agency:published by: PresseBox
print pressrelease  send to a friend  

Date: 04/20/2016 - 04:03
Language: English
News-ID 1429201
Character count: 2071
Kontakt-Informationen:
Firma: SWISS KRONO GROUP
Ansprechpartner: Feedback to businesspress24.com about Pressrelease-id:
Stadt: Luzern
Telefon:

Meldungsart:
Versandart:
Freigabedatum:
Comments:Number of hits: 159

Linking-Tips:Direct Link to this PressRelease:


We would appreciate a link in your News-, Press- or Partner-Site.

Comments on this PressRelease


All members: 9 340
Register today: 1
Register yesterday: 1
Members online: 0
Guests online: 79


Don't have an account yet? You can create one. As registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.